مطالعات در مورد از بین بردن اثرات درماتیک ناشی از پرتو درمانی:

 در اخبار های مربوط به دینه ایران

فلاونوییدهای موجود در عصاره گیاه کالاندولا مانند آپی ژنین با بلوکه کردن مسیر آراشیدونیک اسید باعث مهار فسفولیپاز A و مهار مسیـرهای سیکلواکسیژناز و لیپواکسیـژناز شده و به این ترتیب اثر ضد التهابی خود را اعمال کنند. تری ترپنوییدهـای موجـود در این گیـاه مانند فـارادیول -3 میریستیک اسید استر و فارادیول -3 پالمتیک اسید استر و تاراگزاسترول دارای اثرات ضـد التـهاب و اِدم موضعـی بـوده و ایـن اثـر قابـل مقایسـه با اینـدومتاسـین مـی باشـد .

کاروتنوییدهای کالاندولا مانند فلاوگزانتین و لوتئوگزانتین و لیکوپن با اثر آنتی اکسیدانی خود باعث از بین بردن رادیکالهای آزاد شده و کمک به بهبود زخمها می کنند. همچنین این ترکیبات همراه با تانن موجود در گیاه در پیشگیری و بهبود حالت سرخی،ورم و دردناشی از آفتاب سوختگی که در اثر اشعه ماوراء بنفش ایجاد می شود موثر گزارش شده است .

عصاره کالاندولا از طریق تنظیـم فعالیت پیش التهابی سیتوکین ها و مهار آنزیم سیکلواکسیژناز به صورت موضعی پاسخ التهابی بعد از تروما را کاهش داده و از طرفی با افزایش کلاژن هیدروکسی پرولین و هگزوزامین موجب بهبود گرانولاسیون و بازسازی بافت آسیب دیده و بهبود زخـم ها می شـود.

  • در یک مطالعه کارآزمایی بالینی نشان داده شده که پماد کالاندولا ی دینه از نظــر کاهش شدت درماتیـت ناشـی از پرتـودرمانـی دارای اثـر معـادل کورتیـکواستروییـدها بـوده و در عیـن حـال فـاقد عـوارض جانبی دراز مدت آنهـا مـی باشد و مـی توان از آن جهــت پیشـگیری از درماتیت حـاد ناشـی از اشـعه درمانی استـفاده کرد . در بررسـی کارآزمایـی بالینـی دیگر در بیمارسـتان لولاگر تهـران بر روی زنان نخست زا، نتیجه گرفته شد که پماد کالاندولای دینه در کاهش شدت درد زخم اپی زیوتومی و میزان نیاز به مسکن، به مقدار قابل توجهی موثرمی باشد. در مطالعه ای دیگر معلوم شد که پانسمان زخم بستر با پماد کالاندولا، پس از شستشو با سرم نمکی و خشک کردن آن، به میزان قابل توجهی باعث درمان زخم های فشاری می گردد.
    رفرنس:
    فتوحی و همکاران، مجله پزشکی دانشگاه تهران، خرداد 1386، شماره 3 ، جلد 65، صفحات23-29 پمـاد کالاندولا و بتامتـازون والـرات در پیشگـیری از درماتیت حاد ناشی از پرتو درمانی
    فرشته جهدی و همکاران، فصل نامه افق دانش، بهار92، شماره 1، دوره19، اثر گیاه صبر زرد و گل همیشه بهار بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومـی در زنان نخست زا
     اسماعیلی و همکاران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تیر92، شماره 102، سال بیست و سوم، بررسی تاثیر پماد کالاندولا بر بهبودی زخم فشاری
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

قرص گیاهی وميـگان ، پیشگیری از تهـوع و اسـتفـراغ ، اثر ضد تهـوع زنجبیل