شرکت داروسازی دینه ایران

سیر یک ترکیب موثر به عنوان دارویی در درمانهای جایگزین و مکمل است. بخش بزرگی از جمعیت انسانی به مصرف تولیدات گیاهی معتقدند حتی زمانیکه هنوز کاملا مورد مطالعه قرار نگرفته بودند از جمله این ترکیبات سیر است.

مطالعه بالینی تایید کرد که تجربیات قدیمی در مورد اثر گذاری سیر بر پیشگیری مشکلات قلبی عروقی و بیماریهای متبولیکی صحیح می باشد. یافته اخیرا منتشر شده بعد از سال 2000 بیان کرد که سیر و فرم های مختلف آن باعث کاهش ریسک مشکلات قلبی عروقی ، کاهش سطح لیپیدهای پلاسما ،کاهش LDL ، مهار تجمع پلاکتی، وکاهش فشار خون میشود. تحریک تولید نیتریک اکسید در سلولهای اندوتلیال به نظر می رسد یک مکانیسم پیشگیرانه باشد. سیر ممکن است یک محیط ضدالتهاب به واسطه سیتوکینها در خون انسان ایجاد کند. اثرات محافظت کنندگی قلبی در رژیم غذایی سیر به وسیله تولید H2S ایجاد میشود.

پلی سولفیدهای مشتق شده از سیر توسط اریتروسیت ها به سولفید هیدروژن تبدیل می شوند که باعث ریلکس شدن عروق محیطی می گردد و بطور قابل توجهی فشار خون را کاهش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.