شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: پلانتاژل دینه

بیمـاران مبتـلا به IBS اسهــال غالـب

مطالعه در مورد اثرات پلانتاژل دینه در بیماران مبتلا به IBS اسهال غالب

اثرات پلانتاژل ايـن دارو با داشـتن مـواد مـوثره موسيلاژ و صمغ  دارای اثـرات نـرم کننـده، ضـدالتهاب، ضـد اسـپاسـم، جـذب سمـوم و ضـد عفونـی کننده بـوده، حرکات پريستالتيک روده را که در اثر بيماريهای اسهالـی افزايـش مـی يابد، تنظيم و به حالـت طبيعـی بر مـي گـرداند و با پانـسمان مخاط روده...