شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: جلوگیری از فرسایش خاک

بررسی کشت گیاهان دارویی در مناطق دیم ، گياهـان دارويـي ، زراعــت گياهــان دارويــي

بررسی کشت گیاهان دارویی در مناطق دیم

قـرار گرفتـن ايـران در عـرض به نسـبت پاييـن جغرافيايـي و برخـورداري از نعمتهـای پاینـده انرژيهـاي نور و حـرارت كافي،موجـب پيدايش و رشـد مطلوب گياهـان در بسـياري از منطقه های آن شـده اسـت. انرژيهاي فـراوان در ايـن محدوده، كيفيـت گياهان را افزايـش داده، امـا آب به عنـوان عامـل تعيين كننـده،...