مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: مسهل

سی لاکس قرص روان کننده شکم
بلاگ

قرص روان کننده شکم

یبوست چیست؟ اگر بخواهیم با چند جمله ساده توضیح دهیم که یبوست چیست باید بگوییم که یبوست داشتن بدین معنی است که...