شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: عصاره گیاه کالاندولا

عصاره گیاه کالاندولا ، ضد التهابی

مطالعات در مورد از بین بردن اثرات درماتیک ناشی از پرتو درمانی

فلاونوییدهای موجود در عصاره گیاه کالاندولا مانند آپی ژنین با بلوکه کردن مسیر آراشیدونیک اسید باعث مهار فسفولیپاز A و مهار مسیـرهای سیکلواکسیژناز و لیپواکسیـژناز شده و به این ترتیب اثر ضد التهابی خود را اعمال کنند. تری ترپنوییدهـای موجـود در این گیـاه مانند فـارادیول -3 میریستیک اسید استر...