مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: سوختگی با اجسام داغ و یا بخار آب