شرکت داروسازی دینه ایران

برچسب: سندروم روده تحریک پذیر

بیمـاران مبتـلا به IBS اسهــال غالـب

مطالعه در مورد اثرات پلانتاژل دینه در بیماران مبتلا به IBS اسهال غالب

اثرات پلانتاژل ايـن دارو با داشـتن مـواد مـوثره موسيلاژ و صمغ  دارای اثـرات نـرم کننـده، ضـدالتهاب، ضـد اسـپاسـم، جـذب سمـوم و ضـد عفونـی کننده بـوده، حرکات پريستالتيک روده را که در اثر بيماريهای اسهالـی افزايـش مـی يابد، تنظيم و به حالـت طبيعـی بر مـي گـرداند و با پانـسمان مخاط روده...