مجتمع صنایع دینه ایران

برچسب: خطرات تنبلی روده​

تنبلی روده
بلاگ

درمان تنبلی روده

تنبلی روده یا امساک یک وضعیت است که در آن فرآیند حرکت مواد غذایی از روده به طور آهسته...