مطالعه در مورد اثرات پلانتاژل دینه در بیماران مبتلا به IBS اسهال غالب:

اثرات پلانتاژل ايـن دارو با داشـتن مـواد مـوثره موسيلاژ و صمغ  دارای اثـرات نـرم کننـده، ضـدالتهاب، ضـد اسـپاسـم، جـذب سمـوم و ضـد عفونـی کننده بـوده، حرکات پريستالتيک روده را که در اثر بيماريهای [...]