تحقیقات و کاربردهای کلینیکی زردچوبه

این مقاله درباره مروری بر تحقیقات و کاربردهای کلینیکی زردچوبه زردچوبه برای مدت 4000 سال برای شرایط مختلفی استفاده می شده است از جمله اینکه مطالعات نشان می دهد زردچوبه می تواند در عفونت و برخی [...]