سیر و بیماری های قلبی

این مقاله درباره سیر و بیماری های قلبی نتیجه این پژوهش نشان میدهد که سیر علاوه بر کاهش فشار خون باعث کاهش کلسترول تام هم می شود. همچنین سیر بطور عمومی ایمن بوده و به ندرت عارضه ای ایجاد می کند.