سیر و بیماریهای قلبی عروقی

این مقاله درباره سیر و بیماریهای قلبی عروقی است یافته هایی بعد از سال 2000 منتشر شده است که نشان می دهد سیر باعث کاهش ریسک بیماریهای قلبی عروقی می شود و همچنین کاهنده فشار خون است