a-glucosidase inhibitory activity of common traditional medicinal plants

 در

This article is about a-glucosidase inhibitory activity of common traditional medicinal plants used for diabetes mellitus

رایگان – خرید
نوشته های اخیر
تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

گیاهی ، دیابت ، مقاله