مطالعه درباره اثرات قرص سیر:

 در اخبار های مربوط به دینه ایران

آلیوم – اس به عنوان پایین آورنده چـربی خون، گشاد کننده عروق  و کاهنـده فشار خون بالا، ضد انعقاد و آنتی آترومی (ضد گرفتگی دیواره سرخرگ)، آنتی اکسیـدان، آنتی ویـروس و بازدارنـده رشـد تومــورها به کار برده مـی شود، ایـن اثرات عمـدتا  وابسته به آلیسین و مشتقات آن می باشد .

– این دارو از طریق مهار لیپوژنز اندوژن و افزایش تجزیه و  دفع چربی ها از دستگاه گوارش، باعث کاهش چربی خـون شده و با پایین آوردن مقدار رسـوب کلسـترول در دیـواره رگهـای خونـی و وازودیلا تاسیون عـروق محیطـی مـی تـواند فشار خون  مینیمم را در افراد مسن کاهش دهد.

– آلیسـین و اولیگوسولفیدهای موجود در سیر، اثرات آنتی پلاکتـی خـود را ازطریـق مهار آزاد سازی آدنوزین دی فسفات، کلاژن و بتاترمبوگلوبولین اعمال می کنند.

آلیوم – اس رادیکال های آزاد ناشی از دود سـیگار را کاهـش مـی دهد. اثرات آنتی اکسیـدان یک میلی گرم از پـودر سـیر قـابـل مقـایسه با 30 نانومـول ویتامین C  یا 3/6  نانومول  ویتامین E می باشد.

– مطـالعات نشان داده اند که این دارو به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعـی با فعالیت ضد میکروبی علیه طیف وسیعی از باکتریها، قارچ ها و حتی ویروسها عمل می کند.

– به دنبال مطالعه ای که در سال 2013 در دانشگاه ملی بوسان کره در مورد اثر بخشی سیر در مهار تکثیر سلولی و پیشرفت چرخه سلولی در زنان مبتلا به آندو متریوز(پیشگیری و درمان این بیماری)انجام گرفت و نتایج مثبتی بدست آمد،

  • در دانشکده پرسـتاری و مامـایی علـوم پزشـکی تهـران مطالعـه ای در مـورد تاثیر قرص سیر دینه (آلیـوم اس) بر درد زنان مبتـلا به آندو متـریوز انجـام گرفـت و نشـان داده شـد که مصـرف روزانه 2 قـرص آلیـوم اس به عـنوان یک داروی گیاهـی، بر درد(دیسمنوره، دیسپارونیا، درد مزمن لگن) ناشی از التهاب و عدم تعادل عوامل اکسیدانی و آنتی اکسیدانی موثر است.

 

رفرنس:

دکتر ز.بهبودی مقدم، س. امیر سالاری، پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بررسی تاثیر قرص سیر بر درد زنان مبتلا به آندومتریوز (بهار95)

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

برگ چای سبز ، سندروم تخمدان پلی کیستیک ، سرطان سینه ، کاهـش وزنبیمـاران مبتـلا به IBS اسهــال غالـب