شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های منطقه ۹ تهران

نام مشتری نام مرکز فروش منطقه جغرافیایی نشانی آدرس نشانی تلفن نشانی
داروخانه  دکتر شهروز صارمی تهران منطقه 9 20متری شمشیری مقابل پارک 65810852
داروخانه  مهریزاد – بابک مهری زاد تهران منطقه 9 خ 21 متری جی تقاطع دامپزشکی جنب مسجد 66003966
داروخانه  مرکزی یادگار – ابوالفضل شکر تهران منطقه 9 خ سی متری جی خ برادران فلاح 66985222
داروخانه  نادری منطقه -یداله نادری آبادی تهران منطقه 9 بلوار استاد معین -روبروی شرکت به پخش-نبش کوچه فردوس پ 110 66087313-66002812
داروخانه  دکتر آهو اسمعیلی تهران منطقه 9 مهرآباد جنوبی بزرگراه فتح خ واشقانی فراهانی 65860301
داروخانه داوود بیگی تهران منطقه 9 خیابان قزوین خیابان حسینی  پلاک 120 021123456
داروخانه سونیا میرفخرایی تهران منطقه 9 خیابان یادگار امام  خیابان سی متری جی پلاک 358 6615157