شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان گلستان

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ گرگان داروخانه دکتر فرقانی فر خیابان ۵ آذر ۰۱۷۱۳۲۲۲۵۱۶۴
۲ گرگان داروخانه دکتر زاهدی خیابان امام خمینی ۰۱۷۱۳۲۲۲۲۸۸۳
۳ گرگان داروخانه دکتر نصیری -امیرخانلو خیابان امام خمینی ۰۱۷۱۳۲۲۲۶۵۲۳
۴ گرگان داروخانه دکتر دائمی خیابان ولیعصر عدالت۱۳ ۰۱۷۱۳۲۳۲۱۸۴۱
۵ گنبد داروخانه دکتر نجم الدین ابتدای خیابان طالقانی شرقی ۰۱۷۱۳۳۲۲۸۳۸۴
۶ کلاله داروخانه دکتر سعیدی خیابان  فراغی ۰۱۷۱۳۵۴۴۰۶۰۰
۷ علی آبادکتول داروخانه دکتر یوسفی چهار راه جنگلده ۰۱۷۱۳۴۲۲۰۳۶۶
۸ آزادشهر داروخانه دکتر اکبر پور خیابان  گنبد ۰۱۷۱۳۵۷۲۷۹۵۵
۹ کردکوی داروخانه دکتر یزدی خیابان ولیعصر ۰۱۷۱۳۴۳۵۰۶۶۶
۱۰ بندر ترکمن داروخانه پاستور خیابان آزادی ۰۱۷۱۳۴۴۳۱۵۱۵