شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان کرمانشاه

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ کرمانشاه داروخانه شاهمرادی شهرک فرهنگیان فاز ۲- ایستگاه ششم ۰۸۳۳۴۲۱۲۴۰۸
۲ کرمانشاه داروخانه دکتر مهدی مرادی شهرک بهداری- خیابان بهداری ۰۸۳۳۸۳۷۳۵۱۴
۳ کرمانشاه داروخانه دکتر جمشیدی شهرک تعاون- ایستگاه هفتم ۰۸۳۳۴۲۱۴۱۵۷
۴ کرمانشاه داروخانه دکتر فرجاد شهرک آبادانی و مسکن- بلوار گلها ۰۸۳۳۴۲۲۴۲۱۱۲
۵ کرمانشاه داروخانه دکتر صادقیه شهرک آبادانی و مسکن- بلوار گلها ۰۸۳۳۴۲۲۲۱۱۲
۶ کرمانشاه داروخانه دکتر امیری بلوار محمد تقی اصفهانی- ساختمان سعادت ۰۸۳۳۷۲۹۸۷۵۴
۷ کرمانشاه داروخانه پاسکال پارکینگ شهرداری- روبروی هتل راه کربلا ۰۸۳۳۷۲۸۴۳۴۷
۸ کرمانشاه داروخانه دکتر جعفری پارکینگ شهرداری- جنب درمانگاه امام رضا ۰۸۳۳۷۲۲۲۷۰۵
۹ کرمانشاه داروخانه دکتر تربتی پارکینگ شهرداری ۰۸۳۳۷۲۷۴۸۶۶
۱۰ کرمانشاه داروخانه دکتر درویشی پارکینگ شهرداری ۰۸۳۳۷۲۷۴۴۵۰
۱۱ کرمانشاه داروخانه دکتر منوچهری انتهای بلوار محمد تقی اصفهانی ۰۸۳۳۷۲۳۶۳۱۴
۱۲ کرمانشاه داروخانه دکتر فرهاد حسینی بلوار محمد تقی اصفهانی ۰۸۳۳۷۲۲۹۲۸۴
۱۳ کرمانشاه داروخانه دکتر رضاپور شهرک الهیه- خیابان کاشانی ۰۸۳۳۸۳۵۹۹۲۹
۱۴ کرمانشاه داروخانه دکتر دارین ۲۲ بهمن- چهارراه گلستان ۰۸۳۳۸۴۴۲۷۸۷
۱۵ کرمانشاه داروخانه دکتر الماسی پارکینگ شهرداری- روبروی ساختمان اجلالیه ۰۸۳۳۷۲۱۷۵۵۷
۱۶ کرمانشاه داروخانه دکتر ذهابی پارکینگ شهرداری- ساختمان اجلالیه ۰۸۳۳۷۲۲۲۶۲۸
۱۷ کرمانشاه داروخانه دکتر نیک پیام بلوار محمد تقی اصفهانی ۰۸۳۳۷۲۸۵۳۵۸
۱۸ کرمانشاه داروخانه دکتر نادری بلوار طاقستان- مرکز پزشکی رفاه ۰۸۳۳۴۲۲۳۱۶۶
۱۹ کرمانشاه داروخانه دکتر تحویلیان شهرک آبادانی و مسکن- بلوار گلها ۰۸۳۳۴۲۷۸۰۷۶
۲۰ کرمانشاه داروخانه دکتر حیدریان شهرک آبادانی و مسکن- کوی آپارتمان ها ۰۸۳۳۴۲۴۵۴۹۷
۲۱ کرمانشاه داروخانه دکتر کاظمی اسکویی شهرک آبادانی و مسکن- کوی آپارتمان ها ۰۸۳۳۴۲۴۵۴۱۰
۲۲ کرمانشاه داروخانه دکتر رسولی تبار شهرک فرهنگیان فاز ۲- ایستگاه پنجم ۰۸۳۳۴۲۱۷۰۲۰
۲۳ کرمانشاه داروخانه دکتر ناصر محبی بلوار محمد تقی اصفهانی ۰۸۳۳۷۲۷۶۱۳۱
۲۴ کرمانشاه داروخانه ری پارکینگ شهرداری- ساختمان اجلالیه ۰۸۳۳۷۲۷۰۹۷۱
۲۵ روانسر داروخانه شبانه روزی دکتر محمودی خیابان امام خمینی ۰۸۳۴۶۵۲۴۱۹۳
۲۶ روانسر داروخانه دکتر بهرامی خیابان امام خمینی ۰۸۳۴۶۵۲۵۴۶۸
۲۷ جوانرود داروخانه دکتر نادری خیابان طالقانی ۰۸۳۲۶۲۲۲۴۷۳
۲۸ جوانرود داروخانه دکتر اندیشه سه راه حمزه ۰۸۳۲۶۲۲۲۴۰۴
۲۹ پاوه داروخانه رازی خیابان انقلاب ۰۸۳۴۶۱۲۰۹۰۹
۳۰ پاوه داروخانه شبانه روزی دکتر حسنی خیابان انقلاب- روبروی زندان مرکزی ۰۸۳۴۶۱۳۶۲۲۲
۳۱ اسلام آباد داروخانه دکتر افراسیابی خیابان شهید فکوری ۰۸۳۴۵۲۲۱۴۶۱
۳۲ اسلام آباد داروخانه دکتر رضائی بخشی خیابان شهید فکوری ۰۸۳۴۵۲۲۳۴۰۹
۳۳ اسلام آباد داروخانه دکتر احمدی بلوار طالقانی ۰۸۳۴۵۲۲۷۶۰۴
۳۴ اسلام آباد داروخانه دکتر حمزه بلوار چمران- جنب درمانگاه مدلل ۰۸۳۴۵۲۴۵۶۸۷
۳۵ صحنه داروخانه دکتر حیاتی سه راه طالقانی ۰۸۳۴۸۳۲۲۶۰۶
۳۶ صحنه داروخانه دکتر سلیمانی راد خیابان کاشانی ۰۸۳۴۸۳۲۳۹۸۴
۳۷ صحنه داروخانه دکتر سهیلی میدان مولوی ۰۸۳۴۸۳۲۹۷۴۰
۳۸ کنگاور داروخانه دکتر الماسی خیابان امام خمینی- کوچه رزاق ۰۸۳۴۸۲۳۶۳۴۰
۳۹ کنگاور داروخانه دکتر موسوی خیابان امام خمینی ۰۸۳۴۸۲۲۳۰۲۹
۴۰ هرسین داروخانه شبانه روزی دکتر حامدی خیابان شهید حجتی ۰۸۳۴۵۱۲۲۶۴۳
۴۱ هرسین داروخانه دکتر افضلی خیابان امام خمینی ۰۸۳۴۵۱۳۶۱۲۱
۴۲ هرسین داروخانه دکتر عرب خیابان شهید حجتی ۰۸۳۴۵۱۲۶۸۷۵
۴۳ سنقر داروخانه دکتر قدکی خیابان طالقانی ۰۸۳۴۸۴۲۲۴۱۴
۴۴ سنقر داروخانه دکتر ملک حسینی میدان شهرداری- روبروی بیمارستان امام
۴۵ سنقر داروخانه شبانه روزی دکتر فعله گری خیابان طالقانی- روبروی تامین اجتماعی ۰۸۳۴۸۴۲۷۳۳۱
۴۶ سنقر داروخانه شفا خیابان طالقانی ۰۸۳۴۸۴۲۴۳۶۸