شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان خراسان شمالی

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ اسفراین داروخانه دکتر جوینی میدان امام خمینی ۰۵۸۳۷۲۳۰۰۹۰
۲ اسفراین داروخانه دکتر صفری خیابان رجایی رو به رو درمانگاه تخصصی ۰۵۸۳۷۲۲۶۳۳۶
۳ اسفراین داروخانه رضایی خیابان امام رضا 1 ۰۵۸۳۷۲۲۲۱۸۷
۴ اشخانه داروخانه دکتر شهریاری بلوار شهید بهشتی پیچ اول ۰۵۸۳۲۹۲۳۸۸۲
۵ شیروان داروخانه دکتر داوودی خیابان امام رضا نبش کوچه مقیمی ۰۵۸۳۶۲۲۵۵۹۶
۶ شیروان داروخانه شفا خیابان شفا روبه رو درمانگاه تخصصی ۰۵۸۳۶۲۲۹۹۵۷
۷ شیروان داروخانه دکتر شجاعی میدان انقلاب ۰۵۸۳۶۲۲۲۵۶۶
۸ بجنورد داروخانه دکتر مرادی خیابان حاشیه میدان شهید ۰۵۸۳۲۷۲۱۳۹۸
۹ بجنورد داروخانه ایران شریعتی جنوبی کوچه اردیبهشت ۰۵۸۳۲۲۲۹۲۲۰